Category: filipino thesis (pananaliksik)


Abstrak

Ang pananaliksik na ito ay tatalakay hinggil sa kaalaman ng mga mag-aaral ukol sa sanhi, epekto at solusyon sa suliraning Global Warming. Naglalayon ang pananaliksik na malaman ang kabuuang antas ng mga mag-aaral sa kursong engineering hinggil sa usaping Global Warming. Gumamit ng mga talatanungan o questionnaire sa pangangalap ng datos.

 
Mga susing salita: global warming; greenhouse gas,

 

NOTE*** PAkidagdagan yung abstrak at susing salita…

Advertisements

RESULTA AT DISKUSYON

 

Ang bahaging ito ng pananaliksik ay maglalahad ng mga nagging resulta o kinalabasan ng isinasagawang pag-aaral mula sa nagging kabuuang proseso ng pagkalap ng datos at impormasyon. Ang kabanatang ito ay nahahati sa tatlong bahagi. Ilalahad sa unang bahagi ang kabuuang antas ng kamalayan ng mga mag-aaral sa unang taon ng kursong Engineering hinggil sa sanhi ng suliraning Global Warming. Sa ikalawang bahagi naman ay maipakikita ang antas ng kamalayan ng mga mag-aaral hinggil sa mga posibleng epekto ng suliranin at sa huling bahagi ay magpapakita ng antas ng kamalayan ukol sa mga solusyon o paraan sa pagsugpo sa suliranin.

 

Antas ng Kamalayan Ukol sa Sanhi ng Suliraning Global Warming

 

Sa bahaging ito mailalahad ang antas ng kamalayan ng mga piling mag-aaral ukol sa sanhi o dahilan ng pagkakaroon ng suliraning Global Warming.

 

Nilalaman ng kurso Weighted Mean Deskripsyon
1. Ang mga tao ang may kagagawan kaya nagkaroon ng Global Warming. 3.47 Lubos na lubos ang kaalaman
2. May kontribusyon ang paninigarilyo sa pagkakaroon ng Global Warming. 3.27 Lubos na lubos ang kaalaman
3. Sanhi ng Global Warming ang hindi mapigilang paglawak ng populasyon. 3.27 Lubos na lubos ang kaalaman
4. Ang pagsunog ng mga basura lalo na ang plastik ay may kontribusyon sa paglaganap ng suliraning Global Warming. 3.70 Lubos na lubos ang kaalaman
5. Sanhi ng Global Warming ang iligal na pagputol ng mga puno at pagkalbo ng ating mga kagubatan. 3.43 Lubos na lubos ang kaalaman
6. Ang paglaganap ng makabagong teknolohiya ay sanhi ng Global Warming. 2.97 Lubos ang kaalaman
7. Ang mga mayayamang bansa tulad ng ng Amerika ang siyang may pinakamalaking kontribusyon sa paglaganap ng suliraning Global Warming. 2.73 Lubos ang kaalaman
8. Ang pangunahing sanhi ng Global Warming ay ang parami ng paraming konsentrasyon ng mga gas tulad ng Carbon dioxide, methane, nitrous oxide, chloroflourocarbons at ozone na naiipon sa atmospera. 3.43 Lubos na lubos ang kaalaman
9. Ang “greenhouse gases” ay dala ng polusyon mula sa iba’t- ibang gawain ng tao sa mundo, gaya ng mga pagawaan (factories), at coal- mining. 3.13 Lubos ang kaalaman
 

General Weighted Mean

 

3.27

Lubos na lubos ang kaalaman

 

Ipinakikita sa talahanayan sa itaas na pinakamataas ang kamalayan ng mga mag-aaral sa nilalaman na ang pagsunog ng basura lalo na ng plastic ay sannhi ng suliraning Global Warming na may weighted mean na 3.70 at deskripsyon na lubos na lubos ang kaalaman. Hindi kataka-taka na mataas ang kaalaman ng mga mag-aaral sa nilalamang ito sapagkat marahil ay itinuro na ito sa kanila noon sa elementarya o sekondarya. Pinakamababa naman ang nilalaman na ang mayayamang bansa tulad na Amerika ang may pinakamalaking kontribusyon sa paglaganap ng suliranin, na may weighted mean na 2.73 at deskripsyon na lubos ang kaalaman. Mababa ito marahil ay wala silang ideya sa mga pangyayari sa ibang bansa at hindi nila maikumpara ang mga ito sa ating sariling bansa.

 

Ang nilalaman na na nagsasabing  ang Global Warming ay gawa ng mga pagawaan o factory at coal mining ay nakakuha din ng deskripsyong lubos ang kaalaman. Gayun din naman ang nilalaman na sanhi ng Global Warming ang paglaganap ng teknolohiya. Marahil nakikita ng mga mag-aaral ang mga positibo at kapakipakinabang na epekto ng pag-unlad ng ating teknolohiya sa pagpapadali ng mga gawain sa ating pang araw-araw na pamumuhay. Maaaring dahilan ito upang hindi nila makita ang kapinsalaang nadudulot nito sa ating kapaligiran.

 

Halos lahat ng nilalaman ay nakakuha ng deskripsyong lubos na lubos ang kaalaman. Nangangahulugan ito na sapat o lubos ang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa mga sanhi ng suliraning Global Warming.

 

Antas ng Kamalayan Ukol sa mga Posibleng Epekto ng Suliraning Global Warming

 

Ang naunang bahagi ay tumutukoy sa kamalayan patungkol sa mga sanhi o dahilan ng pagkakaroon ng suliraning Global Warming. Ang bahagi naman na ito ay kumakatawan sa kamalayan patungkol sa mga posibleng epekto ng suliranin.

 

Nilalaman ng kurso Weighted Mean Deskripsyon
1. Maraming tao na ang namatay dahil sa Global Warming. 2.60 Lubos ang kaalaman
2. May kinalama ang Global Warming sa pagkaubos ng ibang hayop at mga pananim. 2.73 Lubos ang kaalaman
3. Epekto ng Global warming ang nararanasang pagkagutom ng maraming tao. 2.73 Lubos ang kaalaman
4. Ang pagbago bago ng klima o climate change ay epekto ng Global Warming. 3.27 Lubos na lubos ang kaalaman
5. Nakaaapekto ang Global Warming sa ating Kalikasan. 3.50 Lubos na lubos ang kaalaman
6. Kasali ang bansang Pilipinas sa bansang naapektuhan ng suliraning Global Warming. 3.23 Lubos ang kaalaman
7. Ang paglaganap ng mga sakit tulad ng Dengue at Malaria ay kagagawan ng Global Warming. 2.53 Lubos ang kaalaman
8. Makaaapekto ang Global Warming sa mga susunod pang henerasyon. 3.20 Lubos ang kaalaman
9. panipis ng panipis ang ozone layer na siyang pumoprotekta sa mundo mula sa direktang sikat ng araw. 3.40 Lubos na lubos ang kaalaman
 

General Weighted Mean

 

2.64

 

Lubos ang kaalaman

Ipinakikita sa talahanayan sa itaas na nakakuha ng mataas na kamalayan ang nilalaman na nagsasabing nakapipinsala an gang Global Warming sa ating kalikasan na may weighted mean na 3.50 at deskripsyong lubos na lubos ang kaalaman. Mataas ito sapagkat pangkaraniwan na sa karamihan na nakaaapekto ito sa ating kalikasan. Pinakamababa naman ang nilalaman, na may weighted mean na 2.53 at deskripsyong lubos ang kaalaman, na nagsasabing epekto ng suliranin an g mga laganap na sakit tulad ng malaria at dengue. Ang pangkaraniwang alam ng mga tao na epekto ng Global Warming ay ang pag-init lang ng daigdig. Ito marahil ang dahilan kung kaya’t mababa ang nakuhang pangkalahatang weighted mean ng bahaging ito.

 

Kapansin-pansin sa talahanayan sa itaas na tatatlo lamang ang nakakuha ng deskripsyong lubos na lubos ang kaalaman at ang lahat ay nakakuha lamang ng deskripsyong lubos ang kaalaman. Nangangahulugan lamang ito na hindi sapat o hindi lubos ang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa mga epekto ng suliraning Global Warming.

 

Antas ng Kamalayan Ukol sa mga Posibleng Solusyon sa Suliraning Global Warming

 

Sa bahaging ito naman mailalahad ang kabuuang antas ng kamalayan ng mga mag-aaral hinggil sa mga solusyon sa suliranin.

 

Nilalaman ng kurso Weighted Mean Deskripsyon
1. Ang pagbubukod ng basura sa nabubulok at ‘di nabubulok ay makatutulong sa pagsugpo ng Global Warming. 3.10 Lubos ang kaalaman
2. Ang simpleng pagtitipid ng tubig ay makatutulong upang masolusyonan ang suliranin. 3.17 Lubos ang kaalaman
3. Ang pagrerecycle ng mga bagay na maaari pang gamitin ay makatutulong. 3.40 Lubos na lubos ang kaalaman
4. Malaki ang maitutulong ng pagtatanim ng mga puno. 3.60 Lubos na lubos ang kaalaman
5. Malaki ang magagawa ng paghihikayat sa ibang tao ukol sa pagtitipid at pagtatanim ng puno. 3.43 Lubos na lubos ang kaalaman
6. Ang pagbibisikleta ay makatutulong sa kalusugan at sa suliraning Global Warming. 3.03 Lubos ang kaalaman
7. Ang pag patay ng mga kagamitan kung hindi ginagamit ay makatutulong 3.10 Lubos ang kaalaman
8. Mainam sumali sa mga organisasyon na naghahangad ng kalinisan. 3.43 Lubos na lubos ang kaalaman
9. Disiplina sa sarili ang kailangan upang masolusyunan ang suliranin 3.60 Lubos na lubos ang kaalaman
 

General Weighted Mean

 

3.32

 

Lubos ang kaalaman

 

 

 

Makikita sa talahanayan sa itaas na nakakuha ng pinakamataas na weighted mean na 3.60 ang dalawang nilalaman na nagsasabing malaki ang maitutulong ng pagtatanim ng mga puno at disiplina sa sarili ang kailangan upang masolusyunan ang suliranin. Dahilan na rin sa pangkaraniwan sa mga mag-aaral na sanhi ng Global Warming ang pagkalbo o pagputol sa mga puno sa kagubatan kung kaya’t nalalaman nilang ang pinaka mainam na solusyon ay ang pagtatanim ng mga puno bilang kapalit sa mga naputol na puno. Hindi rin maisasagawa ang pagtatanim na ito kung walang disiplina sa ating mga sarili.

 

Nakakuha naman ng pinakamababang weighted mean na 3.03 ang nilalaman na nagsasabing ang pagbibisikleta ay makatutulong sa pagsugpo sa suliraning Global Warming. Nalaman sa mga naunang talahanayan na lingid sa mga mag-aaral ang epekto ng sumusulong na teknolohiya sa ating kapaligiran. Hindi na rin kataka-taka na lingid din sa kanila kung papaano makatutulong ang pagbibisikleta sa pagsugpo ng Global Warming.

 

Limang aytem ang nakakuha ng deskripsyong lubos na lubos ang kaalaman samantalang apat naman ang aytem na nakakuha ng deskripsyong lubos ang kaalaman. Higit na marami pa rin ang deskripsyong lubos na lubos ang kaalaman. Nangangahulugan ito na mataas o sapat ang kanilang kaalaman sa kung papaano masosolusyunan o masusugpo ang suliraning Global Warming. Nakakuha ito ng pangkalahatang weighted mean na 3.32 at deskripsyong lubos na lubos ang kaalaman.

 

KONKLUSYON AT REKOMENDASYON

 

Mula sa mga datos at resultang nakalap ay nabuo ang mga sumusunod na konklusyon:

 

  1. ang antas ng kamalayan ng mga mag-aaral hinggil sa sanhi ng suliraning Global Warming ay nakakuha ng pangkalaghatang weighted mean na 3.27 at deskripsyong lubos na lubos ang kaalaman. Ipinakikita ng pananaliksik na sapat ang kaalaman ng mga mag-aaral sa kung anu-ano ang mga dahilan kung bakit mayroong suliranin sa ating kapaligiran. Aminado din ang mga mag-aaral na ang mga tao o sila mismo ang may kagagawan kaya nagkaroon ng Global Warming. Lumabas din sa panmanaliksik na may ilan sa mga mag-aaral ang hindi gaanong sapat ang kaalaman sa kung papaano nakaaapekto ang pag-unlad ng n gating teknolohiya sa kalikasan. Lingid din sa mga ito na ang kontribusyon ng mga mayayamang bansa ay higit na malaki kumpara sa kontribusyon ng mahihirap na bansa gaya ng Pilipinas.

 

  1. nakakuha naman ng pangkalahatng weighted mean na 2.64 na may deskripsyong lubos ang kaalaman ang antas ng kamalayan ng mga mag-aaral hinggil sa mga posibleng epekto ng Global Warming. Nangangahulugan lamang ito na hindi gaanong sapat ang kanilang kaalaman pagdating sa mga epekto ng Global Warming. Ipinakikita ng pananaliksik na ang pangkaraniwan lamang na alam ng mga mag-aaral na epekto ng Global Warming ay ang pag-init n gating daigdign dahil na rin sa panipis na ng panipis an gating ozone layer na siyang pumoprotekta sa  ating mundo mula sa direktang sikat ng araw. Lingid sa karamihan na ilang milyong katao at maging mga pananim at mga hayop na ang namamatay dahil sa suliranin. Lingid sa mga ito na ang kalamidad, ang pagkagutom, mga laganap na sakit at marami pang iba ay kagagawan lahat ng Global Warming. Ang masaklap nito, lingid din sa ilan na makaaapekto ang suliranin hindi lamang sa atin kundi maging sa mga susunod pang mga henerasyon.

 

  1. ang antas ng kamalayan ng mga mag-aaral hinggil sa mga posibleng solusyon sa pagsugpo sa suliraning Global Warming ay nakakuha ng pangkalahatang weighted mean na 3.32 at may deskripsyong lubos na lubos ang kaalaman. Ito ang nakakuha ng may pinakamataas na pangkalahatang weighted mean. Masasabing sapat ang kaalaman ng karamihan pagdating sa pagsosolusyon sa suliranin. Gayunpaman may iilan pa rinna hindi sapat ang kaalaman. Lingid sa ilan ang importansya ng isinasagawang pagbubukod-bukod ng mga basura sa nabubulok at ‘di nabubulok. Gayundin ang pagtitipid hindi lamang ng tubig at kuryente maging sa paggamit ng gasoline at iba pa. lingid sa ilan na makakatulong ito sa pagsugpo sa suliranin.

 

 

REKOMENDASYON

Batay sa mga inilatag na konklusyon ng pag-aaral ay narito ang mga rekomendasyon:

 

  1. lubos na lubos ang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa mga sanhi ng suliraning Global Warming. Subalit iminumungkahi na palawakin pa ang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil dito. Maaaring idagdag ito sa layunin ng ilang sabjek tulad ng NSTP1 at NSTP2(National Service Training Program). Maaaring bigyan ng mas malawakang pansin ang pagtuturo tungkol sa suliranin sa  mga mag-aaral ng mataas na paaralan. Sa ganitong paraan madaragdagan ang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa usaping Global Warming.

 

  1. lumabas sa pananaliksik na kulang o hindi sapat ang kaalaman ng karamihan sa mga mag-aaral hinggil sa mga epekto o bunga ng suliranin. Dahit dito iminumungkahing mas bigyan ito ng malawakang pansin ‘di lamang ng paaralan kundi pati ng mga matataas ang katungkulan. Wala namng mawawala kung gagawa o magdadaos ng “Global Warming Awareness Week” sa isang tiyak at particular na araw ng kahit dalawang bese sa isang taon. Inaasahan na makakikita kami ng mga nakapaskil na papel sa bulletin board na naglalaman ng mga makabuluhang impormasyon tungkol sa suliranin.

 

  1. lubos na lubos ang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa mga solusyon ng suliranin. Subalit nakalulungkot isi[pin na hindin ito isinasagawa. Iminumungkahi na isaaksyon ang mga nalalamang solusyon sa suliraning Global Warming. Kabilang na dito ang pagrerecycle sa mga bagay o basura  na maaari pang gamitin. Ang paghihiwalay sa nabubulok at ‘di nabubulok, pagtitipid at marami pang iba. Iminumungkahi din ang pagbuo at pagsali sa mga organisasyong naglalayon ng kalinisan n gating kapaligiran.

 

 

 

 

 

 

 

“Antas ng kaalaman ng mga Estudyante sa Unang Taon ng Kursong Engineering ukol sa suliraning Global Warming “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pebrero 24, 2011

 

 

 

 

“Antas ng kaalaman ng mga Estudyante sa Unang Taon ng Kursong Engineering ukol sa suliraning Global Warming “

Pebrero 08, 2011

INTRODUKSYON

 

Malaki na ang ipinagbago ng ating mundong ginagalawan. Ang hindi mapigilang pagtaas ng populasyon ay nagdudulot ng maraming suliranin. Hindi na mabilang ang mga taong nagugutom. Marami ang walang tirahan. Kasabay pa nito ang kurapsyon ng mga lider ng bansa na siyang dahilan ng pananatiling mahirap ng bansang Pilipinas.

 

Bukod pa sa mga suliraning ito, tila hindi na pansin ang suliranin sa ating kapaligiran. Laganap na ang polusyon saan man. Kasama na sa ating araw-araw na pamumuhay ang makalanghap ng usok mula sa tambutso ng mga rumaragasang sasakyan. Sa katunayan, ayon kay Olusegun at Ojiboye (sa pagbanggit ni Ludang, Yetrie) ang Green House Gas (GHG) na responsable sa pagbabago ng klima ay sanhi ng mga sasakyan sa pagitan ng taon 2003 hanggang 2006. Nililinaw nila na isa ang mga sasakyan sa may malaking kontribusyon sa polusyon sa hangin. Ang polusyon na ito ay kagagawan ng mga tao. Dahil sa GHG kaya nabuo ang suliraning Global Warming.

 

Ayon sa isang artikulo sa internet, ang Global Warming ay isang phenomenon kung saan tumataas ang pandaigdig na temperatura (average global temperature) nang higit pa sa normal nitong antas. Tinatayang mula pa sa pagtatapos ng taong 1800’s, ang pandaigdigang temperatura ay tumaas na ng may 0.7 hanggang 1.4 degree F (o 0.4 to 0.8 degrees Celsius) at maraming mga eksperto ang naniniwala na ang average temperature ng daigdig ay maaring umabot pa sa 2.5 hanggang 10.4 degrees F (o 1.4 hanggang 5.8 degrees Celsius) sa taong 2100.

 

Kabilang sa mga gawain ng tao na nakakaambag sa global warming ay ang pagsusunog ng fossil fuels (coal, oil, at natural gas) at ang maling paggamit ng lupa. Ang paggamit ng fossil fuels na karaniwan sa mga sasakyan, mga pagawaan at mga planta ng kuryente, ay nagreresulta sa pagkakabuo ng carbon dioxide (CO2). Ang CO2 ay isa sa mga greenhouse gases na nagpapabagal ng pag-labas ng init sa daigdig papuntang kalawakan. Ang mga punongkahoy at mga halaman ay may malaking naitutulong upang maalis o di kaya’y mabawasan ang antas ng CO2 sa hangin sa proseso ng photosynthesis. Subalit, dahil sa pagtugon sa pangangailangan sa tirahan ng nakararaming populasyon sa daigdig, ilan sa mga punongkahoy na dati’y mapayapang namumuhay sa ating mga kagubatan at kakahuyan ay naisasakripisyo kung kayat patuloy na dumarami ang antas ng CO2 sa hangin.Gayunpaman, may mga iilang siyentipiko, ang naniniwala na hindi gaanong nakakaapekto sa pagbabago ng klima ang pagtaas ng antas ng greenhouse gases sa atmospera. Ayon sa kanila, mas nakalalamang pa rin ang mga natural na proseso (kagaya ng pagtaas ng enerhiyang inilalabas ng araw at ang pagputok ng mga bulkan) sa pagkakaroon ng global warming.

 

Malaki na rin ang pinsalang naidulot ng suliraning ito sa iba’t ibang bahagi ng mundo.  Milyon kabahayan na ang nasira dahil sa pagtaas ng sea level. Natutunaw na ang mga yelo sa polar zone. At marami na rin ang namatay dahil dito. Dahil dito, sinaliksik namin kung ano ba ang epekto ng Global Warming sa ating sariling bansa. Una na dito, dahil sa Global Warming mas lalong mainit ang ating tag-init at sobrang lamig naman kung tag-lamig. Dahil sa init, mabilis ding lumaganap sa bansa ang sakit na Dengue. Ang pagkagutom ay epekto rin nito dahil maraming pananim ang sinisira ng  mga bagyo, El Nino at pagbaha. Ilan lang ito sa mga epekto ng Global Warming sa bansa at maaari pa itong mas maging malalala kung hindi tuluyang masosolusyunan ang suliranin.

 

Nagsimula ang masusing imbestigasyon ng Global Warming kay Svante Arrhenius (1859 – 1927) nang madiskubre niya ang malalang epekto ng Carbon Dioxide (CO2) sa atmospera ng mundo. Siya ang nakadiskubre ng Greenhouse Effect na kung saan ang pagtaas ng konsentrasyon ng CO2 ay nagdudulot ng pagtaas din ng temperatura ng mundo. Dahil dito inilahad nina Arrhenius at Thomas Chamberlin na nanganganib ang mundo dahil sa pag dagdag ng Carbon Dioxide sa atmospera na kagagawan ng mga tao.

 

Ang greenhouse effect ay ang pag-iinit ng atmospera o ibabaw ng daigdig dahil sa pagpigil ng mga greenhouse gases na makalabas ang init na nagmumula sa araw pagkatapos nitong marating ang daigdig. Sa normal na kondisyon, mahalaga ang greenhouse effect upang mapanatili ang init sa daigdig at masuportahan ang mga may buhay dito. May mga hangin o gases sa kalawakan na nagsisilbing greenhouse – ang mga greenhouse gases. Hinahayaan nilang makapasok sa atmospera ang enerhiyang (init) nagmumula sa araw at makarating sa daigdig subalit pinipigil nila ang init  na makalabas muli patungong kalawakan. Epekto nito ang pag-init ng ating atmospera.

 

Dahil sa problemang kinakaharap, ‘di lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo ay hindi malayong mangyari ang isinasaad sa banal na kasulatan – ang katapusan ng mundo. Subalit hindi ang ‘Amang Lumikha’ ang sisira dito, ang mga tao na mismo ang sumisira sa sarili niyang mundo. Dahil nga sa suliranin, natitiyak na ng nakararami na nalalapit na ang katapusan ng mundo. Ang pinaka kontrobersiyal ay ang prediksyon sa taon 2012 na isinapelikula pa.Subalit para sa amin hindi lamang ito hula, na binase dahil sa galaw ng mga bituin sa kalangitan, na maaaring balewalain kundi isang katotohanang nagbibigay babala sa atin sa kalunos lunos na mangyayari sa hinaharap.

 

Maraming nagmamalasakit sa kapaligiran ang tumulong sa suliraning ito. Kabilang na dito ang proposal ni Samudro at Mangkoedihadro. Nag aalala sila sa maaaring maging epekto ng mga GHG na ibinubuga ng mga sasakyan kung kaya’t isinuhestiyon nila ang pagpapaunlad sa mga berdeng espasyo o espasyo para sa mga puno’t halaman na may ganitong pormula : GA = [ 29 P0.7 – 3.2P] na kung saan ang GA ay tumatayo para sa berdeng espasyo (sa Km2) at ang P naman ay ang total na populasyon ( sa milyon). Sa ganitong paraan, makatutulong ito na mabalanse ang paglaganap ng Carbon Dioxide na gawa ng mga tao.

 

Isa sa pinakasikat na tumulong sa suliranin ay ang tinatawag na Kyoto Protocol (1998). Ang Kyoto Protocol ay  negosasyon ng iba’t ibang mga bansa. Isinasaad sa negosasyong ito na ang mga bansa ay kinakailangang magbawas ng kanilang kontribusyon sa paglalabas ng greenhouse gas ( tulad ng CO2, N2O, HFC, PFCs at SF6) ng limang porsiyento ( 5% )  sa kontribusyon nung nakaraang 1990 pababa. Ang Kyoto Protocol ay sinang-ayunan at pinirmahan ng isang daan at walumpu’t anim (186) na bansa noong taon 2001. At kabilang na rito ang bansang  Pilipinas na lumagda noomg taon 1997 sa Japan. Subalit ang masaklap nito’y ang bansang may pinakamaraming kontribusyon sa paglalabas ng GHG , ang United States of America, ay tumanggi sa kasunduan na bawasan ang kanilang kontribusyon sa paglalabas ng GHG.

 

Masarap isipin na nagtutulong – tulong ang mga bansa para sa kaligtasan ng ating mundo. Ito ang nakita namin, mga mananaliksik, kung kaya’t ito ang pinili naming paksa sa aming pananaliksik, kahit pa nga maraming pag aaral na ang naisagawa ukol dito, nakatitiyak kami na kulang pa ang mga iyon upang mamulat ng mga tao ang kanilang mga mata ukol sa mga pangyayari sa ating kapaligiran.

 

Hindi lamang kaming mga mananaliksik ang nainiwala sa malaking pagbabagong magagawa ng mga kabataan ukol sa suliranin. Patunay na dito ang ilang programang inilulunsad na may temang “ Global Awareness “ ng iba’t ibang organisasyon. Ayon pa nga sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, “ Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. “.Mahalaga ang gagampanang papel ng mga kabataan sapagkat sila ang nakatakdang mamuno sa ating lipunan sa mga susunod pang taon. Hangad naming mga mananaliksik na ipabatid sa kanila ang ang mga kaalamang binabalewala ng karamihan. Sa gayong paraan, masasabing kabilang kami sa iilang porsiyento na nagmamalasakit sa ating kapaligiran.

 

Malaki ang maitutulong ng aming pananaliksik hindi lamang sa aming mga mananaliksik kundi sa mga kabataan at mag – aaral dahil makapag bibigay ito sa kanila ng karagdagang impormasyon patungkol sa suliraning Global Warming na maaari nilang magamit sa pagdating ng panahon na sila na ang namumuno sa ating bansa. Gayon din naman sa mga magulang at mamamayan ngayon at ng susunod pang henerasyon. Makapagbibigay ito ng mga ideya at kaalaman ukol sa paraan ng pagtitipid at pagtulong sa suliranin ng magkasabay. Umaasa kami na magising ang lahat at tuluyang makiisa at makipagtulungan upang ating masolusyonan ang suliranin hangga’t hindi pa nahuhuli ang lahat.

 

Batay sa paksa, layunin ng aming pananaliksik ang alamin ang antas ng kaalaman ng mga kabataan, na nalilimita lamang sa estudyante ng unang taon ng kursong Engineering, ukol sa suliraning Global Warming. Sa gayong paraan, makikita at mailalahad ng pananaliksik kung may kaalaman ba o gising ang mga ito sa mga nangyayari sa ating paligid. Isa pang layon nito ang malaman ang kanilang mga opinyon, ideya at kaalaman ukol sa mga posibleng sanhi, epekto at solusyon sa suliranin na maaari nilang ibahagi. Sa ganitong paraan, malalaman ng pananaliksik kung may mga aktibidad ba silang kinasasangkutan na makatutulong sa ating kapaligiran at kung may mga imbak silang kaalaman ukol sa sanhi at epekto ng Global Warming sa mundo.