Abstrak

Ang pananaliksik na ito ay tatalakay hinggil sa kaalaman ng mga mag-aaral ukol sa sanhi, epekto at solusyon sa suliraning Global Warming. Naglalayon ang pananaliksik na malaman ang kabuuang antas ng mga mag-aaral sa kursong engineering hinggil sa usaping Global Warming. Gumamit ng mga talatanungan o questionnaire sa pangangalap ng datos.

 
Mga susing salita: global warming; greenhouse gas,

 

NOTE*** PAkidagdagan yung abstrak at susing salita…

Advertisements