RESULTA AT DISKUSYON

 

Ang bahaging ito ng pananaliksik ay maglalahad ng mga nagging resulta o kinalabasan ng isinasagawang pag-aaral mula sa nagging kabuuang proseso ng pagkalap ng datos at impormasyon. Ang kabanatang ito ay nahahati sa tatlong bahagi. Ilalahad sa unang bahagi ang kabuuang antas ng kamalayan ng mga mag-aaral sa unang taon ng kursong Engineering hinggil sa sanhi ng suliraning Global Warming. Sa ikalawang bahagi naman ay maipakikita ang antas ng kamalayan ng mga mag-aaral hinggil sa mga posibleng epekto ng suliranin at sa huling bahagi ay magpapakita ng antas ng kamalayan ukol sa mga solusyon o paraan sa pagsugpo sa suliranin.

 

Antas ng Kamalayan Ukol sa Sanhi ng Suliraning Global Warming

 

Sa bahaging ito mailalahad ang antas ng kamalayan ng mga piling mag-aaral ukol sa sanhi o dahilan ng pagkakaroon ng suliraning Global Warming.

 

Nilalaman ng kurso Weighted Mean Deskripsyon
1. Ang mga tao ang may kagagawan kaya nagkaroon ng Global Warming. 3.47 Lubos na lubos ang kaalaman
2. May kontribusyon ang paninigarilyo sa pagkakaroon ng Global Warming. 3.27 Lubos na lubos ang kaalaman
3. Sanhi ng Global Warming ang hindi mapigilang paglawak ng populasyon. 3.27 Lubos na lubos ang kaalaman
4. Ang pagsunog ng mga basura lalo na ang plastik ay may kontribusyon sa paglaganap ng suliraning Global Warming. 3.70 Lubos na lubos ang kaalaman
5. Sanhi ng Global Warming ang iligal na pagputol ng mga puno at pagkalbo ng ating mga kagubatan. 3.43 Lubos na lubos ang kaalaman
6. Ang paglaganap ng makabagong teknolohiya ay sanhi ng Global Warming. 2.97 Lubos ang kaalaman
7. Ang mga mayayamang bansa tulad ng ng Amerika ang siyang may pinakamalaking kontribusyon sa paglaganap ng suliraning Global Warming. 2.73 Lubos ang kaalaman
8. Ang pangunahing sanhi ng Global Warming ay ang parami ng paraming konsentrasyon ng mga gas tulad ng Carbon dioxide, methane, nitrous oxide, chloroflourocarbons at ozone na naiipon sa atmospera. 3.43 Lubos na lubos ang kaalaman
9. Ang “greenhouse gases” ay dala ng polusyon mula sa iba’t- ibang gawain ng tao sa mundo, gaya ng mga pagawaan (factories), at coal- mining. 3.13 Lubos ang kaalaman
 

General Weighted Mean

 

3.27

Lubos na lubos ang kaalaman

 

Ipinakikita sa talahanayan sa itaas na pinakamataas ang kamalayan ng mga mag-aaral sa nilalaman na ang pagsunog ng basura lalo na ng plastic ay sannhi ng suliraning Global Warming na may weighted mean na 3.70 at deskripsyon na lubos na lubos ang kaalaman. Hindi kataka-taka na mataas ang kaalaman ng mga mag-aaral sa nilalamang ito sapagkat marahil ay itinuro na ito sa kanila noon sa elementarya o sekondarya. Pinakamababa naman ang nilalaman na ang mayayamang bansa tulad na Amerika ang may pinakamalaking kontribusyon sa paglaganap ng suliranin, na may weighted mean na 2.73 at deskripsyon na lubos ang kaalaman. Mababa ito marahil ay wala silang ideya sa mga pangyayari sa ibang bansa at hindi nila maikumpara ang mga ito sa ating sariling bansa.

 

Ang nilalaman na na nagsasabing  ang Global Warming ay gawa ng mga pagawaan o factory at coal mining ay nakakuha din ng deskripsyong lubos ang kaalaman. Gayun din naman ang nilalaman na sanhi ng Global Warming ang paglaganap ng teknolohiya. Marahil nakikita ng mga mag-aaral ang mga positibo at kapakipakinabang na epekto ng pag-unlad ng ating teknolohiya sa pagpapadali ng mga gawain sa ating pang araw-araw na pamumuhay. Maaaring dahilan ito upang hindi nila makita ang kapinsalaang nadudulot nito sa ating kapaligiran.

 

Halos lahat ng nilalaman ay nakakuha ng deskripsyong lubos na lubos ang kaalaman. Nangangahulugan ito na sapat o lubos ang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa mga sanhi ng suliraning Global Warming.

 

Antas ng Kamalayan Ukol sa mga Posibleng Epekto ng Suliraning Global Warming

 

Ang naunang bahagi ay tumutukoy sa kamalayan patungkol sa mga sanhi o dahilan ng pagkakaroon ng suliraning Global Warming. Ang bahagi naman na ito ay kumakatawan sa kamalayan patungkol sa mga posibleng epekto ng suliranin.

 

Nilalaman ng kurso Weighted Mean Deskripsyon
1. Maraming tao na ang namatay dahil sa Global Warming. 2.60 Lubos ang kaalaman
2. May kinalama ang Global Warming sa pagkaubos ng ibang hayop at mga pananim. 2.73 Lubos ang kaalaman
3. Epekto ng Global warming ang nararanasang pagkagutom ng maraming tao. 2.73 Lubos ang kaalaman
4. Ang pagbago bago ng klima o climate change ay epekto ng Global Warming. 3.27 Lubos na lubos ang kaalaman
5. Nakaaapekto ang Global Warming sa ating Kalikasan. 3.50 Lubos na lubos ang kaalaman
6. Kasali ang bansang Pilipinas sa bansang naapektuhan ng suliraning Global Warming. 3.23 Lubos ang kaalaman
7. Ang paglaganap ng mga sakit tulad ng Dengue at Malaria ay kagagawan ng Global Warming. 2.53 Lubos ang kaalaman
8. Makaaapekto ang Global Warming sa mga susunod pang henerasyon. 3.20 Lubos ang kaalaman
9. panipis ng panipis ang ozone layer na siyang pumoprotekta sa mundo mula sa direktang sikat ng araw. 3.40 Lubos na lubos ang kaalaman
 

General Weighted Mean

 

2.64

 

Lubos ang kaalaman

Ipinakikita sa talahanayan sa itaas na nakakuha ng mataas na kamalayan ang nilalaman na nagsasabing nakapipinsala an gang Global Warming sa ating kalikasan na may weighted mean na 3.50 at deskripsyong lubos na lubos ang kaalaman. Mataas ito sapagkat pangkaraniwan na sa karamihan na nakaaapekto ito sa ating kalikasan. Pinakamababa naman ang nilalaman, na may weighted mean na 2.53 at deskripsyong lubos ang kaalaman, na nagsasabing epekto ng suliranin an g mga laganap na sakit tulad ng malaria at dengue. Ang pangkaraniwang alam ng mga tao na epekto ng Global Warming ay ang pag-init lang ng daigdig. Ito marahil ang dahilan kung kaya’t mababa ang nakuhang pangkalahatang weighted mean ng bahaging ito.

 

Kapansin-pansin sa talahanayan sa itaas na tatatlo lamang ang nakakuha ng deskripsyong lubos na lubos ang kaalaman at ang lahat ay nakakuha lamang ng deskripsyong lubos ang kaalaman. Nangangahulugan lamang ito na hindi sapat o hindi lubos ang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa mga epekto ng suliraning Global Warming.

 

Antas ng Kamalayan Ukol sa mga Posibleng Solusyon sa Suliraning Global Warming

 

Sa bahaging ito naman mailalahad ang kabuuang antas ng kamalayan ng mga mag-aaral hinggil sa mga solusyon sa suliranin.

 

Nilalaman ng kurso Weighted Mean Deskripsyon
1. Ang pagbubukod ng basura sa nabubulok at ‘di nabubulok ay makatutulong sa pagsugpo ng Global Warming. 3.10 Lubos ang kaalaman
2. Ang simpleng pagtitipid ng tubig ay makatutulong upang masolusyonan ang suliranin. 3.17 Lubos ang kaalaman
3. Ang pagrerecycle ng mga bagay na maaari pang gamitin ay makatutulong. 3.40 Lubos na lubos ang kaalaman
4. Malaki ang maitutulong ng pagtatanim ng mga puno. 3.60 Lubos na lubos ang kaalaman
5. Malaki ang magagawa ng paghihikayat sa ibang tao ukol sa pagtitipid at pagtatanim ng puno. 3.43 Lubos na lubos ang kaalaman
6. Ang pagbibisikleta ay makatutulong sa kalusugan at sa suliraning Global Warming. 3.03 Lubos ang kaalaman
7. Ang pag patay ng mga kagamitan kung hindi ginagamit ay makatutulong 3.10 Lubos ang kaalaman
8. Mainam sumali sa mga organisasyon na naghahangad ng kalinisan. 3.43 Lubos na lubos ang kaalaman
9. Disiplina sa sarili ang kailangan upang masolusyunan ang suliranin 3.60 Lubos na lubos ang kaalaman
 

General Weighted Mean

 

3.32

 

Lubos ang kaalaman

 

 

 

Makikita sa talahanayan sa itaas na nakakuha ng pinakamataas na weighted mean na 3.60 ang dalawang nilalaman na nagsasabing malaki ang maitutulong ng pagtatanim ng mga puno at disiplina sa sarili ang kailangan upang masolusyunan ang suliranin. Dahilan na rin sa pangkaraniwan sa mga mag-aaral na sanhi ng Global Warming ang pagkalbo o pagputol sa mga puno sa kagubatan kung kaya’t nalalaman nilang ang pinaka mainam na solusyon ay ang pagtatanim ng mga puno bilang kapalit sa mga naputol na puno. Hindi rin maisasagawa ang pagtatanim na ito kung walang disiplina sa ating mga sarili.

 

Nakakuha naman ng pinakamababang weighted mean na 3.03 ang nilalaman na nagsasabing ang pagbibisikleta ay makatutulong sa pagsugpo sa suliraning Global Warming. Nalaman sa mga naunang talahanayan na lingid sa mga mag-aaral ang epekto ng sumusulong na teknolohiya sa ating kapaligiran. Hindi na rin kataka-taka na lingid din sa kanila kung papaano makatutulong ang pagbibisikleta sa pagsugpo ng Global Warming.

 

Limang aytem ang nakakuha ng deskripsyong lubos na lubos ang kaalaman samantalang apat naman ang aytem na nakakuha ng deskripsyong lubos ang kaalaman. Higit na marami pa rin ang deskripsyong lubos na lubos ang kaalaman. Nangangahulugan ito na mataas o sapat ang kanilang kaalaman sa kung papaano masosolusyunan o masusugpo ang suliraning Global Warming. Nakakuha ito ng pangkalahatang weighted mean na 3.32 at deskripsyong lubos na lubos ang kaalaman.

 

KONKLUSYON AT REKOMENDASYON

 

Mula sa mga datos at resultang nakalap ay nabuo ang mga sumusunod na konklusyon:

 

  1. ang antas ng kamalayan ng mga mag-aaral hinggil sa sanhi ng suliraning Global Warming ay nakakuha ng pangkalaghatang weighted mean na 3.27 at deskripsyong lubos na lubos ang kaalaman. Ipinakikita ng pananaliksik na sapat ang kaalaman ng mga mag-aaral sa kung anu-ano ang mga dahilan kung bakit mayroong suliranin sa ating kapaligiran. Aminado din ang mga mag-aaral na ang mga tao o sila mismo ang may kagagawan kaya nagkaroon ng Global Warming. Lumabas din sa panmanaliksik na may ilan sa mga mag-aaral ang hindi gaanong sapat ang kaalaman sa kung papaano nakaaapekto ang pag-unlad ng n gating teknolohiya sa kalikasan. Lingid din sa mga ito na ang kontribusyon ng mga mayayamang bansa ay higit na malaki kumpara sa kontribusyon ng mahihirap na bansa gaya ng Pilipinas.

 

  1. nakakuha naman ng pangkalahatng weighted mean na 2.64 na may deskripsyong lubos ang kaalaman ang antas ng kamalayan ng mga mag-aaral hinggil sa mga posibleng epekto ng Global Warming. Nangangahulugan lamang ito na hindi gaanong sapat ang kanilang kaalaman pagdating sa mga epekto ng Global Warming. Ipinakikita ng pananaliksik na ang pangkaraniwan lamang na alam ng mga mag-aaral na epekto ng Global Warming ay ang pag-init n gating daigdign dahil na rin sa panipis na ng panipis an gating ozone layer na siyang pumoprotekta sa  ating mundo mula sa direktang sikat ng araw. Lingid sa karamihan na ilang milyong katao at maging mga pananim at mga hayop na ang namamatay dahil sa suliranin. Lingid sa mga ito na ang kalamidad, ang pagkagutom, mga laganap na sakit at marami pang iba ay kagagawan lahat ng Global Warming. Ang masaklap nito, lingid din sa ilan na makaaapekto ang suliranin hindi lamang sa atin kundi maging sa mga susunod pang mga henerasyon.

 

  1. ang antas ng kamalayan ng mga mag-aaral hinggil sa mga posibleng solusyon sa pagsugpo sa suliraning Global Warming ay nakakuha ng pangkalahatang weighted mean na 3.32 at may deskripsyong lubos na lubos ang kaalaman. Ito ang nakakuha ng may pinakamataas na pangkalahatang weighted mean. Masasabing sapat ang kaalaman ng karamihan pagdating sa pagsosolusyon sa suliranin. Gayunpaman may iilan pa rinna hindi sapat ang kaalaman. Lingid sa ilan ang importansya ng isinasagawang pagbubukod-bukod ng mga basura sa nabubulok at ‘di nabubulok. Gayundin ang pagtitipid hindi lamang ng tubig at kuryente maging sa paggamit ng gasoline at iba pa. lingid sa ilan na makakatulong ito sa pagsugpo sa suliranin.

 

 

REKOMENDASYON

Batay sa mga inilatag na konklusyon ng pag-aaral ay narito ang mga rekomendasyon:

 

  1. lubos na lubos ang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa mga sanhi ng suliraning Global Warming. Subalit iminumungkahi na palawakin pa ang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil dito. Maaaring idagdag ito sa layunin ng ilang sabjek tulad ng NSTP1 at NSTP2(National Service Training Program). Maaaring bigyan ng mas malawakang pansin ang pagtuturo tungkol sa suliranin sa  mga mag-aaral ng mataas na paaralan. Sa ganitong paraan madaragdagan ang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa usaping Global Warming.

 

  1. lumabas sa pananaliksik na kulang o hindi sapat ang kaalaman ng karamihan sa mga mag-aaral hinggil sa mga epekto o bunga ng suliranin. Dahit dito iminumungkahing mas bigyan ito ng malawakang pansin ‘di lamang ng paaralan kundi pati ng mga matataas ang katungkulan. Wala namng mawawala kung gagawa o magdadaos ng “Global Warming Awareness Week” sa isang tiyak at particular na araw ng kahit dalawang bese sa isang taon. Inaasahan na makakikita kami ng mga nakapaskil na papel sa bulletin board na naglalaman ng mga makabuluhang impormasyon tungkol sa suliranin.

 

  1. lubos na lubos ang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa mga solusyon ng suliranin. Subalit nakalulungkot isi[pin na hindin ito isinasagawa. Iminumungkahi na isaaksyon ang mga nalalamang solusyon sa suliraning Global Warming. Kabilang na dito ang pagrerecycle sa mga bagay o basura  na maaari pang gamitin. Ang paghihiwalay sa nabubulok at ‘di nabubulok, pagtitipid at marami pang iba. Iminumungkahi din ang pagbuo at pagsali sa mga organisasyong naglalayon ng kalinisan n gating kapaligiran.

 

 

 

 

 

 

 

“Antas ng kaalaman ng mga Estudyante sa Unang Taon ng Kursong Engineering ukol sa suliraning Global Warming “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pebrero 24, 2011

 

 

 

 

Advertisements