Talatanungan

 

    I. Profayl ng respondente

 

Pangalan(Optional): _____________________________________________

Kurso at Taon: __________________________________________________

 

Kasarian: ( ) Babae

( ) Lalaki

 

 

 

    II. Antas ng kamalayan ukol sa sanhi ng suliraning Global Warming

 

Lagyan ng tsek( ) ang antas ng kamalayan ng mga sumusunod na nilalaman. Gamitin ang gabay na panukat sa ibaba:

4 – mataas ang kaalaman

3 – hindi mataas ang kaalaman

2 – bahagya ang kaalaman

1 – walang kaalaman

 

  4 3 2 1
1. Ang mga tao ang may kagagawan kaya nagkaroon ng Global Warming.        
2. May kontribusyon ang paninigarilyo sa pagkakaroon ng Global Warming.        
3. Sanhi ng Global Warming ang hindi mapigilang paglawak ng populasyon.        
4. Ang pagsunog ng mga basura lalo na ang plastik ay may kontribusyon sa paglaganap ng suliraning Global Warming.        
5. Sanhi ng Global Warming ang iligal na pagputol ng mga puno at pagkalbo ng ating mga kagubatan.        
6. Ang paglaganap ng makabagong teknolohiya ay sanhi ng Global Warming.        
7. Ang mga mayayamang bansa tulad ng ng Amerika ang siyang may pinakamalaking kontribusyon sa paglaganap ng suliraning Global Warming.        
8. Ang pangunahing sanhi ng Global Warming ay ang parami ng paraming konsentrasyon ng mga gas tulad ng Carbon dioxide, methane, nitrous oxide, chloroflourocarbons at ozone na naiipon sa atmospera.        
9. Ang “greenhouse gases” ay dala ng polusyon mula sa iba’t- ibang gawain ng tao sa mundo, gaya ng mga pagawaan (factories), at coal- mining.        

 

Magbigay ng iba pa na iyong palagay ay siyang sanhi o pinagmulan ng suliraning Global Warming na hindi nabanggit sa itaas.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 

 

 

 

 

    III. Antas ng kamalayan ukol sa mga posibleng epekto ng suliraning Global Warming.

 

Lagyan ng tsek( ) ang antas ng kamalayan ng mga sumusunod na nilalaman. Gamitin ang gabay na panukat sa ibaba:

4 – mataas ang kaalaman

3 – hindi mataas ang kaalaman

2 – bahagya ang kaalaman

1 – walang kaalaman

 

  4 3 2 1
1. Maraming tao na ang namatay dahil sa Global Warming.        
2. May kinalama ang Global Warming sa pagkaubos ng ibang hayop at mga pananim.        
3. Epekto ng Global warming ang nararanasang pagkagutom ng maraming tao.        
4. Ang pagbago bago ng klima o climate change ay epekto ng Global Warming.        
5. Nakaaapekto ang Global Warming sa ating Kalikasan.        
6. Kasali ang bansang Pilipinas sa bansang naapektuhan ng suliraning Global Warming.        
7. Ang paglaganap ng mga sakit tulad ng Dengue at Malaria ay kagagawan ng Global Warming.        
8. Makaaapekto ang Global Warming sa mga susunod pang henerasyon.        
9. panipis ng panipis ang ozone layer na siyang pumoprotekta sa mundo mula sa direktang sikat ng araw.        

 

Magbigay ng iba pa na iyong palagay ay maaaring maging posibleng epekto ng suliraning Global Warming na hindi nabanggit sa itaas.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Antas ng kamalayan ukol sa mga posibleng solusyon o paraan sa pagsugpo ng suliraning Global Warming.

     

Lagyan ng tsek( ) ang antas ng kamalayan ng mga sumusunod na nilalaman. Gamitin ang gabay na panukat sa ibaba:

4 – mataas ang kaalaman

3 – hindi mataas ang kaalaman

2 – bahagya ang kaalaman

1 – walang kaalaman

 

  4 3 2 1
1. Ang pagbubukod ng basura sa nabubulok at ‘di nabubulok ay makatutulong sa pagsugpo ng Global Warming.        
2. Ang simpleng pagtitipid ng tubig ay makatutulong upang masolusyonan ang suliranin.        
3. Ang pagrerecycle ng mga bagay na maaari pang gamitin ay makatutulong.        
4. Malaki ang maitutulong ng pagtatanim ng mga puno.        
5. Malaki ang magagawa ng paghihikayat sa ibang tao ukol sa pagtitipid at pagtatanim ng puno.        
6. Ang pagbibisikleta ay makatutulong sa kalusugan at sa suliraning Global Warming.        
7. Ang pag patay ng mga kagamitan kung hindi ginagamit ay makatutulong        
8. Mainam sumali sa mga organisasyon na naghahangad ng kalinisan.        
9.        

 

 

Magbigay ng iba pa na iyong palagay ay maaaring maging posibleng solusyon upang masugpo ang suliraning Global Warming na hindi nabanggit sa itaas.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 

Advertisements